NUOTOLINIAI KURSAI

Courses list

Sign In

Anglų kalba pradedantiesiems

Šis anglų kalbos kursas skirtas vyresnio amžiaus suaugusiems. Kursas skirtas pradedantiesiems, norintiems išmokti anglų kalbos pagrindų. Šiame kurse studentai susipažins su anglų skaitymo taisyklėmis, gramatika, žodynu ir mokysis teisingos anglų kalbos vartosenos.

This English course is designed for senior adults. The course is designed for beginners who want to learn the basics of English. In this course students are acquainted with the English reading rules, grammar, vocabulary, and taught correct use of English.

Anglų kalba keliaujantiems

Šio kurso tikslas – išmokti pagrindinį žodyną ir susipažinti su pagrindinėmis susikalbėjimo situacijomis, reikalingomis keliaujant po užsienio šalis. Mokymosi kuras apima pagrindines kelionių temas ir pavyzdžius, kaip panaudoti tinkamus žodžius ir posakius atitinkamose situacijose. Mokydamiesi dialogus, jūs sužinosite, kokie tinkamiausi būdai paklausti ar atsakyti mandagiai. Keliaujant labai svarbu ne tai kiek žodžių jūs mokate, o kaip tinkamai jūs mokate pasakyti ar paklausti.

The objective of this course is to acquire the basic vocabulary and structures you need to travel abroad. We cover the main travelling topics and have examples of how to use the words or expressions in context. In the dialogues, you will learn the most advisable way to ask or answer question in a polite way. It is not only important that you know the words to say something, you should also be aware of the most suitable way to say it.

Europos Identitetas

Šis kursas skirtas gilinti supratimą apie Europos šalių kompleksine tapatybės sampratą. Taip pat šiame kurse siekiama, kad besimokantieji gebėtų atpažinti aktyvaus senėjimo politikos ir vyresnio amžiaus žmonių aktyvaus senėjimo skirtumus. Šis kursas leis suprasti, kad šiuolaikinėje visuomenėje reikalingas kartų bendradarbiavimas, paremtas vyresnio amžiaus žmonių laisve dirbti ir dalyvauti visuomeninėje veikloje.

This course is meant to deepen your understanding and the understanding of your students regarding the complex concept of identity, be it personal, collective or European. It is also meant to enable you to make a difference between the active ageing policies and active ageing of individual older people. It will make you understand that in today's society co-operation of generations is needed, based on older people's freedom to work and participate in society.

KATALONŲ KALBOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO PROGRAMA

Šis kursas skirtas suaugusiems besimokantiesiems žmonėms, kurie jau studijavo katalonų kalbą, tačiau pamiršo ir norėtų pagerinti Katalonų kalbos lygį. Tai nėra kursas, kurį galima rasti suaugusiųjų švietimo centre arba kalbų mokykloje. Po daugelio metų mokantis katalonų suaugusiems besimokantiems asmenims, šio kurso kūrėjas suprato, kad gramatikos ar rašybos taisyklių aiškinimas tradiciniu būdu negarantuoja, kad besimokantieji įgyja tokias žinias kaip ir gyvenime, kuriame jis turi ir kitų pareigų. Šių dienų besimokantieji pageidauja aktyviai mokytis kalbos ir tokiu būdu jaučiasi labiau motyvuoti. Kadangi kalbą galima išmokti įvairiais būdais, o internetas turi platų asortimentą svetainių, kuriose galima mokytis gramatikos ir rašybos, šis kursas bus praktiškas, o pagrindinis tikslas bus orientuotas dėmesio ir atminties įgūdžių lavinimui. Šie gebėjimai bus lavinami nagrinėjant poeziją ir sąveikaujant tarpusavyje socialiniuose tinkluose.

This course is addressed to adult learners, to people who have already studied Catalan but have forgotten it and would like to improve their level. It is not a course that can be found in an adult educational centre or a Language school. After many years teaching Catalan to adult learners, the developer of this course realised that explaining grammar or spelling rules in the traditional way does not guarantee that they acquire that knowledge as they are in a life-stage full of other duties. They prefer learning the language actively and, in that way, feel more motivated. Since language can be learnt in infinite ways and Internet has a wide range of sites where you can study grammar and spelling, this course is going to be practical and it will focus on development of attention and memory skills which will be dealt with through poetry and interaction in social networks.

'Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.'

Stay connected